Remeik-plakata-BG-Rezanova-1954-dlya-vystavki-mitkovskikh-plakatov.jpg - Ofigel